םיקחשמ רצח

דליה לש בחרמהו שפוחה ןעמל אשד יצברמ ,םידליה ןעמל תלצומו תחוורמ ,הלודג רצח
(ימלוע ןקת -ות ילעב םייתוחיטב םינקתמ)
טקרמרפוס

.הריכמו היינקב םיקחשמ םידליה .דועו דלוקוש, תויגוע תספוק ,תיבהמ םירצומב םידליה םידייצמ טקרמרפוסה תא
ןג-יח תניפ

.םיקרפל תוטילממ ןהש רוסמ הכ ןהב לופיטה רשא , ונלש תוירופה תובנראה תא אצמנ וז הניפב
.םיניזאמ ונא םתרישל רשא, םיינועבצה םיכותה ןבומכו .יהמ תוניילול ונתוא םידמלמש םינטנטקה םירגואה
בשחמ רדח

,ביבסמ תופצל םילוכי םירחא םידליו ,םידלי 2-3 לש הנטק הצובקב תישענ הדובעה .הז רדחל םיסנכנ ,עובשל תחא
קחשמ רשפאמה רבד ריהמ טנרטניאלו תשרל םירבוחמ םיבשחמה . תויעב ןורתפל תוצע ןתמבו הבישחב ףתתשהל
תונכדעתמו ,שש דע הנש יאליגב הדובעל תומאתומ רשא 2-יפמוק תודלקמ םנשי .םיבר םידלי ירתאב הדימלו
.ןגה תווצ לש הנווכהו ךווית תועצמאב תעצבתמ הז רדחב הדובעה .'(וכו םיגח ,תונוע) .םינוש םיאשונב on-line
םירצוי ונא

םידליה לש םירויצה
תיבה תניפ

,חוריא ,לושיבב קוסיע ,וליאכ) יטמרד ויצוסה קחשמה ךרד .םייח ירושיכ םידליה תא דמלל וז הניפ לש התרטמ
.ביבסמ םלועה תא םתשיפת ,םהיתולוכי ,םמצע תא םידליה םיעיבמ  ,(דועו תיבה ןויקנ תרימש ,םידליב לופיט
.שונאה ינב תרבחב תולבוקמה תויתרבחה תויונמוימה תא םידמולו םילבקמ םה ךכ
היקחשמ

.םידליל תושיגנו תונימז קחשמה תובית .םינוש םיגוסמ היינבו םיקחשמ תניפ



עונלוק רדח

.םיחנ םתס וא תוידומיל היזיולט תוינכות םיאור, ואדיוו יטרסב םיפוצ ונא םירהצ.א רחאל
.ןיוולל רוביח DVD,יתיב עונלוק תכרעמב רזבואמ רדחה



ירובמי'ג םלוא

:ב רזבואמ רדחה , " תומולח רדח" הנוכמ אוהש יפכ וא ,ירובמ'ג םלואל םידליה םיסנכנ עובשב םיימעפ
.דועו גופס תויבוק,הרהנמ,םילבח,םיקושיח,םינוש םילדגב םירודכ,םינרזמ,הלודג םירודכ תכירב
.דועו הליחז,סופיט,הסג הקירוטומ לע םידבוע ונא רדחב קחשמה תועצמאב
קרי תניג

.הנועה יליתש תא םילתוש ונא הפוקת ידימ ,םידליה י"ע תלפוטמו,ןגל הסינכב תאצמנ הניגה
.הניגב חמוצה לש הדידמו תויפצת םיכרועו . ךפשמב םיקשמ ונא םוי ידימ
היירפס תניפ

.םירפס תפלחה תעצבתמ עובשב םעפ .האירק תפסב תדיוצמ.םויה לכ ךשמב השיגנו החותפ הניפה



הרטמל העילק

אטרקציה חדשה בגן שירוני
 
ףוקש קיחמ חול

,וידדצ ינשב רויצו הביתכ רשפאמו ףוקש וניה חולה .רויצו הביתכל םידליה תא דדועל יידכ דחוימב הנבנש חול
.םיידי יעבצ םע הריציל םג שמשמ חולה .ינשה דצבש ורויצו ורבח םע ןיע רשקו עגמ רוציל דליל רשפאתמ ךכו

 
האפרמ תניפ

:"וליאכ" יקחשמ םיקחשמ םידליה .ןגה לא ,ץוחב םייחה ירושיכ תא איבמה דקומכ תשמשמ ,ןגב האפרמה
םירפסמ םיחקול רותב םיכחמ ,היצאוטיסל המיאתמ הפשב םישמתשמ .םילוחו םיאפור
.םילימו םירפסמ םיליכמה םימשרמ םכרדב םיבתוכ (הפורת םינתונ) ,םריכהל םידמול הז ךרדו
. (תוניירוא) תופורתל םימשרמ םימשור םיאפורהו תולחמ תומש םיריכזמ ,םילוחב "לופיט"ב םיקסוע םידליה
םיריעצ רדח